We’ve lost again, this time

Kyuzo, Shichinin no Samurai

We’ve lost again, this time


Kyuzo, Shichinin no Samurai